Malebný městys na okraji Moravy

Povinné informace – Sazebník úhrad

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Městys Radiměř
Úřad Městyse Radiměř
ZUJ (kód obce): 578657

Městys Radiměř je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Městys Radiměř je řízena starostou, jedním místostarostou, pětičlennou radou městyse a zastupitelstvem městyse s 15 členy zvolenými podle zákona č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev.

Úřad Městyse Radiměř rozhoduje v přenesené a samostatné působnosti, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Orgány městyse jsou 15-ti členné zastupitelstvo, rada městyse včetně starosty.
Orgány zastupitelstva městyse jsou výbory : kontrolní a finanční.
Úřad Městyse tvoří starosta, místostarosta, účetní městyse a mzdová účetní.

Zastupitelstvo – odkaz

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Radiměř 170, 569 07 Radiměř

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Radiměř 170, 569 07 Radiměř

4.3 Úřední hodiny:

Po 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00 hod

St 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00 hod

Čt 13:00 – 15:00 hod

4.4 Telefonní čísla: 461 594 133

4.5 Číslo faxu: není

4.6 Adresa internetové stránky: Obec Radiměř 

4.7. Adresa e-podatelny: e-mail: [email protected] (slouží i pro přijímání elektronicky podepsaných písemností)

4.8 Další internetové adresy: [email protected] – Jana Doležalová, účetní

5. Případné platby lze poukázat: č. účtu: 1283353379/0800, Česká spořitelna a.s. Svitavy

6. IČ: 00277258

7. DIČ: CZ00277258

Požadované informace lze na úřadu městyse získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na Úřadu Městyse k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci Úřadu Městyse jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat.

Proti rozhodnutí starosty městyse o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,

– který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

– kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

– kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

– který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

– doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

– uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Jednotlivé potřebné formuláře, které jsou v kompetenci městyse Radiměř mohou zájemci získat osobně na Úřadě Městysu nebo je získají stáhnutím z úřední desky.

žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf 

Návody pro řešení životních situací na www.portal.gov.cz – https://www.portal.gov.cz/obcan/

14.1 Nejdůležitější právní předpisy /zákony/:
       1/1993 Sb.,   Ústava České republiky
       2/1993 Sb.,   Listina základních práv a svobod
   491/2001 Sb.    o volbách do zastupitelstev v obcích
   106/1999 Sb.    o svobodném přístupu k informacím
   499/2004 Sb.,   o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,           
   167/2012 Sb.,   novela     – „ –
   227/2000 Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  500/2004 Sb.,   správní řád, v platném znění
  128/2000 Sb.    o obcích /obecní zřízení/ v platném znění
  133/2000 Sb.    o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění
  565/1990 Sb.    o místních poplatcích v platném znění
  250/2016 Sb.,   o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  183/2006 Sb.    o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
  159/2006 Sb.,   o střetu zájmů v platném znění ( novela 14/12017 Sb.,)
    89/2012 Sb.,   občanský zákoník v platném znění
    90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích v platném znění
  134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek
   697/2016        nařízení EP a R  o ochraně osobních údajů (GDPR)
    13/1997 Sb.   o pozemních komunikacích platném znění
  135/1985 Sb.   o požární ochraně  v platném znění
    84/1990 Sb.   o právu shromažďovacím v platném znění
  250/2000 Sb.   o  rozpočtových pravidlech  ÚSC platném znění
  455/1991 Sb.,  o živnostenském podnikání v platném znění
  563/1991 Sb.    o účetnictví  v platném znění
  114/1992 Sb.    o ochraně přírody a krajiny v platném znění
  185/2001 Sb.   o odpadech v platném znění
  280/2009 Sb.,   daňový řád v platném znění
  262/2006 Sb.,  zákoník práce v platném znění
  106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím v platném znění
  129/2000 Sb.,  o krajích (krajská zřízení) v platném znění
  200/1990 Sb. o přestupcích

– zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí

14.2  Vydané právní předpisy:   

OZV č. 1.2022 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Radiměř 

OZV z pobytu 1.21

OZ č. 1.2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radiměř

OZ č. 2.2020 zrušovací

OZ č. 3.2020 o místním poplatku z pobytu

OZ č. 4.2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování …..

Řád veřejného pohřebiště obce Radiměř

Obecně závazná vyhláška obce Radiměř č. 1 2019

Obecně závazná vyhláška č. 2 2019

obecně závazná vyhláška č. 3 2019

veřejná vyhláška 1.2018

Obecně závazná vyhláška 3.2017 – požární řád

Obecně závazná vyhláška obce Radiměř č. 2,2017

obecně závazná vyhláška obce Radiměř č.1.2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška č.1

OZV 1 2015 o stanovení systému .. odpadů …

OZV č. 3-2015 o místním poplatku ze psů 2016

OZV 01 2011 ze vstupného

OZV 03 2011 veřejné prostranství

Kanalizace – kanalizační řád: 

kanalizační řád

Reklamační řád – obec

Reklamační řád – městys

 

Výčet obecně závazných vyhlášek není úplný. Jsou uloženy na obecním úřadě a jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Neplatné závazné vyhlášky obcí jsou uloženy v archivu obce

sazebník úhrad 2024

sazebník úhrad 2022

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Schválený Radou Městyse dne 21.12.2023 usnesením č. 12/21.12.2023

KOPÍROVÁNÍ

na kopírovacím stroji – černobílá kopie:
Formát A4 jednostranně 2,- Kč/ 1 kopii
Formát A4 oboustranně 4,- Kč/ 1 kopii
Formát A3 jednostranně 3,- Kč/ 1 kopii
Formát A3 oboustranně 6,- Kč/ 1 kopii

na tiskárně z PC – černobílý tisk:
Formát A4 jednostranně 2,- Kč/ 1 kopii
Formát A4 oboustranně 4,- Kč/ 1 kopii

Náklady na odeslání informaci žadateli

– náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.

– v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání žadateli účtována

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

– paušální sazba za práci zaměstnance Úřadu městyse Radiměř 244,- Kč/ 1 ho

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

VZOR – licenční smlouvy

– vzor Podlicenční smlouva

V Současné době nejsou pro Městys Radiměř poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a ods. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Comments are closed.