Malebný městys na okraji Moravy

Odkanalizování městysu

Na této stránce  Vás budeme seznamovat s průběhem odkanalizování obce.

Více o Operačním programu životního prostředí na www.opzp.cz .

Výstavba byla zahájena předáním staveniště 1.listopadu.2011

 

Výběrové řízení “KANALIZACE RADIMĚŘ” :

Výběrové řízení vyhrála firma  VRV a.s. Praha, Nábřežní ulice 4, 150 00 Praha 5.

                    Vysoutěžená cena 2 290 000Kč bez DPH

 Výběrové řízení vyhrála firma Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10.

                    Vysoutěžená cena 120 000 Kč bez DPH

Výběrové řízení vyhrála firma VRV a.s. Praha , Nábřežní ulice 4, 150 00 Praha 5.

                    Cena tendrové dokumentace 380 000 Kč bez DPH.

                    Cena za autorský dozor 96 000 Kč včetně DPH

                Z důvodu podaného podnětu občana Radiměře Radě městyse na porušení zákonného postupu bývalého vedení obce (2006-2010) dle zákona o obcích 128/2000 Sb. při schvalovacím postupu na akci “Kanalizace Radiměř”. Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor ke zpracování materiálů k této věci. Jeden z členů kontrolního výboru je občan, který tento podnět podal, proto rada obce z důvodu objektivnosti pověřila jednoho ze svých členů také ke zpracování těchto materiálů. Po doložení obou zpracovaných podkladů, rada obce se rozhodla požádat Ministerstvo vnitra České republiky, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, o vyjádření k těmto materiálům, zda byl schvalovací postup bývalého vedení správný. Dne 9.9.2011 bylo přijato vyrozumění od MV ČR, které posoudilo poslané materiály z hlediska zákona o obcích. Vyjádření MV ČR 22.9.2011.pdf (pro zobrazení souboru zde klikněte).

Na základě vyjádření MV ČR může vedení obce i nadále bez pochybností o správnosti schvalovacího postupu pokračovat v dotažení podpisu smlouvy o přijetí dotace z fondu SFŽP, kterou máme v současné době přislíbenu.

                Na akci kanalizaci Radiměř v minulých letech bylo podáno Sdružením občanů obcí ochranného pásma březovského vodovodu trestní oznámení týkající se plánované výstavby kanalizace v obci Radiměř. Dne 16.8.2010 přišlo vyrozumění Policie ČR (útvar odhalování korupce a finanční krimininality, služby kriminální polici a vyšetřování Hradec Králové), že “nebylo možné učinit závěr o podezdření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu, nebyly shledány důvody k zahájení úkonů trestního řízení a nebylo zjištěno ani jiné pochybení osob vůči kterým trestní oznámení směřovalo. Nebyl tedy důvod ve věci rozhodnout jinak a věc byla ve smyslu ust. § 158/1 trestního řádu uložena.”

Jakým způsobem pokračuje odkanalizování obce Radiměř?

V současné době se shromažďují materiály, které požaduje fond SFŽP pro schválení dotace na kanalizaci Radiměř. Jelikož akce Kanalizace Radiměř je nadlimitní zakázka bude muset proběhnout i schválení Ministerstvem financí. Byli bychom rádi, kdyby se nám do konce roku 2011 podařilo podepsat Smlouvu o dotaci s fondem SFŽP.

předání staveniště by mělo proběhnout 1.11.2011 zhotovitelské firmě. Jedná se o zřízení míst, kde bude moci firma navážet materiály pro zhotovení kanalizace Radiměř v zimních měsících.
zahájení stavby plánujeme na jaro 2012, dle klimatických podmínek, kdy bude možno zahájit výkopové práce a zároveň pro nás bude důležité získání dotace z fondu SFŽP.

Zahájení realizace projektu zhotovitelem  stavby – 1.11.2011
Ukončení realizace projektu zhotovitelem stavby – 30.08.2013
Uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu – 20.11.2013
Závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu – 28.02.2014

Comments are closed.