Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších  předpisů: 

 

1. Název:

Obec Radiměř 

Obecní úřad Radiměř

ZUJ (kód obce): 578657

2. Důvod a způsob založení:

Obec Radiměř je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Obec Radiměř je řízena starostou, jedním místostarostou, pětičlennou radou obce a zastupitelstvem obce s 15 členy zvolenými podle zákona č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev. 

Obecní úřad Obce Radiměř rozhoduje v přenesené a samostatné působnosti, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Orgány obce jsou 15-ti členné zastupitelstvo, rada obce včetně starosty.

 Orgány zastupitelstva obce jsou výbory : kontrolní a finanční. 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, účetní obce a mzdová účetní.

 

Zastupitelstvo :

Funkce:

Jméno:

Kontakt:

 

starosta

Roman Satrapa

736 629 417

 

místostarosta

Josef Češka

 

 

 

 

 

 

radní

Ing. Miroslav Kučera

 

 

 

Jarmila Pomykalová

 

 

 

Jiří Bureš

 

 

 

 

 

 

finanční výbor

Lukáš Svoboda

 

 

 

Mgr. Radka Satrapová

 

 

 

Pavel Hozák

 

 

 

 

 

 

kontrolní výbor

Ing. Lucie Jedličková

 

 

 

Vlastislav Doležal

 

 

 

Bořivoj Peterka

 

 

 

 

 

 

ostatní zastupitelé

Bc. Ladislav Olšer

 

 

 

Mgr. Jana Selicharová

 

 

 

Josef Hozák

 

 

 

Rostislav Jagoš

 

 

 

4.Kontaktní spojení:

4.1  Kontaktní poštovní adresa: Radiměř 170, 569 07 Radiměř

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Radiměř 170, 569 07 Radiměř

4.3  Úřední hodiny: Po 7:30 - 12:00    13:00 - 17:00 hod 

                               St  7:30 - 12:00     13:00 - 17:00 hod

                               Čt                          13:00 - 15:00 hod

4.4 Telefonní čísla: 461 594 133

4.5 Číslo faxu: není

4.6 Adresa internetové stránky: www.obec-radimer.cz

4.7. Adresa e-podatelny: e-mail: obec@radimer.net  (slouží i pro přijímání elektronicky podepsaných písemností) 

4.8 Další internetové adresy: dolezalova@radimer.net  - Jana Doležalová, účetní 

 

5. Případné platbv lze poukázat:  č. účtu 1283353379/0800  Česká spořitelna a.s. Svitavy

 

6. :     00277258

 

7. DIČ:  CZ00277258

 

8.Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:  

Do těchto dokumentů je možno nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

8.2. Rozpočet: Schválený rozpočet 2012.pdf , Schválený rozpočet 2013.pdfSchválený rozpočet 2014.pdf Schválený rozpočet 2015.pdf , Schválený rozpočet 2016.pdfSchválený rozpočet 2017.pdfSchválený rozpočet 2018.pdf, schválený rozpočet 2019.pdf

 

9. Žádosti o informace:

 Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání :

Zaměstnanci OÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně a to ve lhůtě 15 dní od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace v závažných případech prodloužit o 10 dnů, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručení do vlastních rukou). Z písemné žádosti musí být jednoznačně jasné komu je určena, kdo ji podává, musí být srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. Pokud je žádost nesrozumitelná, vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

 

11.Opravné prostředky :

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře :

Jednotlivé potřebné formuláře, které jsou v kompetenci obce Radiměř mohou zájemci získat osobně na OÚ nebo je získají stáhnutím z úřední desky.

- vzor Podlicenční smlouva.doc (33,5 kB)

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací :

 

14. Předpisy :
14.1 Nejdůležitější právní předpisy:

        Ústava České republiky
        Listina základních práv a svobod
        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

        Výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v         úřední dny k nahlédnutí

14.2  Vydané právní předpisy:   

 

Obecně závazná vyhláška obce Radiměř č. 2/2017 - o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Radiměř č.1/2017- o místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 - poplatek za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - stanovení systému ... odpadu...

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - poplatek za psa

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 - poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - poplatek za užívání veřejného prostranství

        Výčet obecně závazných vyhlášek není úplný. Jsou uloženy na obecním úřadě a jsou v úřední dny k nahlédnutí.

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za posktnutí informací:

        Schválený Radou Obce dne 18.12.2018 usnesením č. 19/18.12.2018

KOPÍROVÁNÍ 

na kopírovacím stroji - černobílá kopie:  
Formát A4 jednostranně 2,- Kč/ 1 kopii
Formát A4 oboustranně 4,- Kč/ 1 kopii
Formát A3 jednostranně 3,- Kč/ 1 kopii
Formát A3 oboustranně 6,- Kč/ 1 kopii
   
na tiskárně z PC - černobílý tisk:  
Formát A4 jednostranně 2,- Kč/ 1 kopii
Formát A4 oboustranně 4,- Kč/ 1 kopii

 

Náklady na odeslání informaci žadateli

- náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.

- v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání žadateli účtována

 

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

paušální sazba za práci zaměstnance Obecního úřadu Radiměř 194,- Kč/ 1 hod

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

2011: 2011 - seznam poskytnutých informaci.xls

            Výroční zpráva 2011.pdf

2012: 2012 - seznam poskytnutých informací.pdf

           Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2012.pdf (255,6 kB)  

2013: 2013 - seznam poskytnutých informací.pdf 

            Výroční zpráva 2013.pdf                   

2014: 2014 - seznam poskytnutých informací.pdf 

            Výroční zpráva 2014.pdf 

2015: 2015 - seznam poskytnutých informací.pdf 

            Výroční zpráva 2015.pdf 

2016: 2016 - seznam poskytnutých informací.pdf

            Výroční zpráva 2016.pdf

2017: 2017 - seznam poskytnutých informací.pdf

             Výroční zpráva 2017.pdf

2018: 2018 seznam poskytnutých dokumentů.pdf

          Výroční zpráva 2018.pdf